Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vitale Helden, november 2019
Artikel 1: Toepasselijkheid
• Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdracht door Vitale Helden, hierna te noemen ‘opdrachtnemer’.
• Algemene Voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op de uitvoering van opdrachten door opdrachtnemer.
• Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slecht bindend indien en voor zover deze schriftelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever zijn bevestigd.
• Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden
Artikel 2: Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de intake/voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, die door opdrachtnemer als juist worden aangemerkt.
2.2 De aanbieding omvat een gedetailleerde omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen.
2.3 De aanbieding vermeldt het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk, geeft inzicht in het tarief en in de prijsvormingsmethode die gehanteerd zal worden en vermeldt de betalingswijze en –voorwaarden.
Artikel 3: Tarieven
3.1. Alle door de opdrachtnemer opgegeven tarieven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2. alle door opdrachtnemer opgegeven tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten zowel van opdrachtgever als opdrachtnemer en exclusief accommodatie-en cateringkosten voor sessies/workshops/besprekingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Artikel 4: De totstandkoming van de overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Deze aanvaarding kan onder meer blijken uit de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer en/of de ondertekening door opdrachtgever van de opdrachtbevestiging, dan wel doordat opdrachtnemer een begin aan de uitvoering/de overeenkomst heeft gegeven.
4.2 Voor internetinschrijvingen (-aankopen) geldt de wettelijke bedenktijd van 7 dagen die geldt voor koop op afstand. Binnen de bedenktijd kan de aankoop kosteloos worden geannuleerd.
Artikel 5: Uitvoering van de opdracht
5.1 Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever het recht de overeenkomst eenzijdig zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
5.2 Opdrachtnemer heeft het recht in overleg met de opdrachtgever de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.
5.3 Reclames over de wijze van uitvoering van een opdracht dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na die uitvoering schriftelijk bij opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan elke aanspraak uit hoofde van ondeugdelijke uitvoering zal zijn vervallen.
5.4 Is door opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van het overeengekomen tarief maar zal opdrachtnemer of een collega de opdracht opnieuw uitvoeren.
Opdrachtnemer zal in dat geval de accommodatiekosten en eventueel nieuwe materiaalkosten voor zijn rekening nemen.
5.5 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn of is deze wederom ondeugdelijk uitgevoerd dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
5.6 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door opdrachtnemer of door een partner in business en/of leverancier, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld.
Artikel 6: Annulering door opdrachtgever
6.1 Opdrachtgever kan een opdracht annuleren. Indien de annulering tussen de 4 en 2 weken vóór de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht plaatsvindt, is opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij latere annulering dient de opdrachtgever het volledige tarief te voldoen.

6.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.
6.3 Coaching opdrachten kunnen minimaal 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden. Indien de annulering binnen 24 uur plaatsvindt, is opdrachtgever de kosten van het consult verschuldigd.
Artikel 7: Annulering door opdrachtnemer
7.1 Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de uitvoering van het werk te annuleren, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op restitutie binnen een maand van het volledige aan opdrachtnemer betaalde bedrag voor dat deel van de opdracht waar de annulering betrekking op heeft, mits betaling door opdrachtgever reeds had plaatsgevonden.
7.2 Annulering van een opdracht dient, na eventuele telefonische/persoonlijke melding, schriftelijk te worden bevestigd
Artikel 8: Inschakeling van derden
8.1 Het betrekken of inschakelen van derden door opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend na kennisgeving aan en overleg met opdrachtgever.
Artikel 9: Betaling
9.1 Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
9.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande bedrag een contractuele rente ad 1% per maand verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt als een gehele gerekend.
9.3 Is opdrachtgever in verzuim, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om vervolgopdrachten voor opdrachtgever uit te sluiten.
9.4 Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
9.5 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de ander partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel – in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is – onder curatele is gesteld, ten aanzien van hem (voorlopig) de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is toegepast dan wel hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest of overlijdt.

9.6 Alle buitengerechtelijke incassokosten – met een minimum van 15% over het openstaande bedrag
– komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
Artikel 10: Intellectuele eigendom
10.1 Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer verboden om de door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen, in gebruik te geven of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken. Het is opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.
10.2 De auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken, berusten bij opdrachtnemer.
10.3 Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste verzoek aan de opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete van € 500,- per dag.
Artikel 11: Geheimhouding
11.1 Gegevens van de opdracht zullen door opdrachtnemer, zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht, tenzij dit de correcte uitvoering van de opdracht vereist.
Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan of een overeenkomst met opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1 Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.
13.2 Opdracht nemen is niet aansprakelijk voor schade , van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.3 Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer maximaal tweemaal de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking op heeft.
13.4 Aansprakelijkheid van opdracht nemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomende geval.
13.5 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
13.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijk gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn leidinggevende/ondergeschikten.


Privacyreglement Vitale Helden

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de Vitale Helden internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
1. Toelichting op het Reglement
Vitale Helden mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Vitale Helden de plicht om haar klanten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Vitale Helden worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
Vitale Helden vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Vitale Helden in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Vitale Helden expliciet om uw toestemming moet vragen.
2. De persoonsgegevens die Vitale Helden gebruikt en het doel van
het gebruik
Vitale Helden verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Vitale Helden, de website bezoekt, via Vitale Helden werkt, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Vitale Helden of per e-mail contact met ons opneemt. Vitale Helden verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:
• de overeenkomst die klanten met Vitale Helden sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Vitale Helden verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Vitale Helden -organisatie, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Vitale Helden met u heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven.
4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
• Vitale Helden verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Vitale Helden worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Vitale Helden beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
• de medewerkers van Vitale Helden hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Vitale Helden verstrekte persoonsgegevens;
• Vitale Helden heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
• uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Vitale Helden hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Vitale Helden zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
5. Uw rechten als betrokkene
• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@vitalehelden.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Vitale Helden.
Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Vitale Helden opnemen en probeert Vitale Helden er samen met u uit te komen.
Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.
Uiteraard zal Vitale Helden ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Vitale Helden.
Privacyreglement Vitale Helden versie november 2019


Disclaimer


Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Vitale Helden aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar Vitale Helden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.
Het auteursrecht op deze website berust bij Vitale Helden of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Vitale Helden. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming